Новости

Результат олимпиады

(26.02.23)


1 место - мурлен - Аден 1,000,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 55,000 атаки (1100 медалей)
2 место - NaMe - Аден 500,000,000 аден и Теневое оружие Теневое оружие на 23,350 атаки (934 медали)
3 место - Youngjeezyxxx - Аден 100,000,000 аден и Теневоре оружие Теневое оружие на 5,250 атаки (525 медалей)


Похожие новости: Результат олимпиады

Назад